Choď na obsah Choď na menu
 


Denný poriadok

13. 8. 2019

                       DENNÝ PORIADOK V MŠ

 

V čase od 06.30 hod. - 12.15 hod.:

 

 • hry a činnosti podľa výberu detí

 

2981cd86ba203ab8c5a5e4d31ab66416.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zdravotné cvičenie

 

ab86ec5c81e61f12db0da74cf9b5c627.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu - hygiena, desiata

 

                            

8b7b8a48cf8a4d5e89ef269058f99fe1.jpg

   d89e899a624dac5ef556f863ad2fa540.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vzdelávacie aktivity

 

78ca9ed41f478461daa8958164a96cd1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pobyt vonku

 

7d7c97d21fea08fffb8f695656089cb1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu - hygiena, obed

 

a218e4b7ed5da4f128fd420e85f5b526.jpg    b68cb56713c04d23a17034efe23bd914.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čase od 12.15 hod. - 16.00 hod.:

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu - čistenie zubov, príprava na odpočinok

 

87a7ef0fba7e112ca86cc05ac0ac0316.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • odpočinok

 

b6fb25f8584ec67daa38f01e3f924fe3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu - obliekanie, hygiena, olovrant

 

80e4ca94dd6e3e3d4ab21555d968a706.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vzdelávacie aktivity

 

37a20364bed6945b821b87b51f26f234.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • hry a činnosti podľa výberu detí

 

ec413f3c1cdfd7bfeb311a8faa73d156.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas podávania jedla:

 • 08.15 - 08.35 hod.:       desiata
 • 11.15 - 12.15 hod.:       obed
 • 14.10 - 14.30 hod.:       olovrant

 

                               DENNÝ PORIADOK

–je rozvrh účelne usporiadaných činnosti primeraných veku, stupňa a druhu školy. Je to súhrn noriem, podľa ktorých sa organizuje život detí v materskej škole. Má rešpektovať vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. Vymedzuje striedanie činnosti, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších činnosti, ktoré zabezpečujú plynulý holistický /globálny/ rozvoj dieťaťa. Miera zaťaženia určitou činnosťou musí byť primeraná detskému organizmu, požiadavky navodené takou formou, aby vzbudzovali záujem dieťaťa o činnosť, aby úlohy boli náročné, ale pritom zrozumiteľné a zvládnuteľné.

Denný poriadok obsahuje organizačné formy dňa:

• Hry a hrové činnosti podľa výberu detí

• Zdravotné cvičenia

• Pobyt vonku

• Odpočinok

• Činnosti zabezpečujúce životosprávu

• Vzdelávacie aktivity

 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí:

Sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry, a hrové aktivity detí. Ich súčasťou môže byť aj vopred naplánovaná edukačná aktivita. Hry a hrové činnosti sa môžu v priebehu dňa opakovať niekoľko krát /2,3,/ Ak majú hrové činnosti dieťa rozvíjať, musia byť obsažné a rozmanité..V organizačnej forme sú zastúpené symbolické /námetové/, konštruktívne, zážitkové - dramatizujúce. Osobité sú hry s pravidlami, ktoré sa zaraďujeme frekventovanejšie do edukačnej aktivity, alebo do pobytu vonku.

Zdravotné cvičenia:

Keďže k zdravému vývinu dieťaťa nestačí len spontánny pohyb, zaraďujeme sem aj zdravotné cviky, ktoré zabezpečia dôsledný rozvoj pohybového aparátu a vyvážené posilňovanie všetkých svalových skupín. S deťmi staršími, ako 5rokov používame telovýchovnú terminológiu. Pravidelné telovýchovné aktivity majú u dieťaťa preventívny účinok. Realizujeme ich každý deň. Priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný rozvoj.

 Pobyt vonku:

Obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Zaraďujeme tu aj edukačnú aktivitu. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí pobyt vonku uskutočniť, je silný dážď, /nie mrholenie/,silný nárazový vietor, prudké mrazivé počasie.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu:

Realizujeme ich vždy v pevne stanovenom čase. Dodržiavame trojhodinový interval medzi jedlami. Pozornosť venujeme stolovaniu, úprave prostredia, pokojnej atmosfére v jedálni. Uplatňujeme individuálny láskavý prístup k dieťaťu. Vytvárame u detí návyk umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, po každom znečistení rúk.

Odpočinok: spánok

 Vzdelávcie aktivity - dopoludňajšie a popoludňajšie cielené aktivity:

Je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskjých školách sa  realizuje prostredníctvom organizačnej formy. Realizuje sa:

- v skupine detí

- frontálne, so všetkými prítomnými deťmi

- individuálne

Vzdelávacie aktivity sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení. Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Každé dieťa dostane šancu pomáhať, plánovať, navrhovať jednotlivé aktivity, používať pomôcky a tým sa podieľať na vlastnom osobnostnom rozvoji. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Nie je správne, ak sa preceňuje jedna z nich, pretože všetky majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.