Choď na obsah Choď na menu
 


 

                                     

 

              Vážení rodičia!

Dňa 02.09.2020 t.j. v stredu začína nový školský rok 2020/2021. Aj keď sa niektorí  po dlhej prestávke tešíme do materskej  školy  musíme dodržiavať prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia  COVID – 19 a dodržiavať opatrenia a odporúčania,  ktoré  platia v čase od 02. 09. 2020 - 14. 09. 2020.

Všetky dôležité informácie budú vyvesené na vchodových dverách  každej skupiny, kde bude napísané,  za akých podmienok bude dieťa do materskej školy prijaté.

Prosím o dôkladne preštudovanie:  Pokyny a podmienky prevádzky MŠ od 02.09.2020.pdf

 

 

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ 

Čo  potrebuje dieťa pri nástupe do  MŠ.pdf

 

 

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám,  že od 15.6.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 05. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 09. 06. 2020 dochádza  k úprave niektorých opatreníktoré aplikujeme v praxi našej materskej školy:

 rušia sa limity počtov detí v triedach,

- predlžuje sa prevádzka materskej školy od 6:30 – 16:00 hod.,

- ruší sa povinné ranné meranie teploty – bude sa vykonávať iba náhodne,

- ruší sa podpisovanie tlačiva „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre        materskú školu“,

- ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií – tie sa budú riadiť aktuálnymi    opatreniami ÚVZ SR,

- zrušený je 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy – odporúča sa však     minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy, 

- zrušené je organizovanie osôb pred materskou školou, 

- pridáva sa podmienka zverejnenia oznamu na vchodových dverách MŠ za akých podmienok dieťa    nemôže nastúpiť do materskej školy.

 

Dôležité pokyny ostávajú naďalej:

- pred vstupom do budovy používame dezinfekčný prostriedok na ruky,

do MŠ vstupujeme len s rúškom alebo prekrytím tváre, 

- v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško, počas pobytu v MŠ  ho nosiť nemusia,

- prosíme zákonných zástupcov, aby nedávali deťom z domu  žiadne hračky,

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať  známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla  strata  chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej  školy,

- rovnako, ak po rannom filtri vykazuje dieťa príznaky choroby v podozrení na   COVID – 19  je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú povinný bezodkladne  prísť pre dieťa,

- o podozrení na nákazu COVID-  19  materská škola informuje príslušný RÚVZ tak,  ako je to  v prípade iných  infekčných ochorení, 

- v prípade zníženého počtu detí v triedach  materskej  školy, sa budú  triedy  z organizačných  dôvodov zlučovať.

 

 

 

                                               Vážení rodičia,

skôr než prídete k nám zapísať Vaše deti, pozrite si čo ponúkame a prezentáciu priestorov našej materskej školy - Materská škola Dukelských hrdinov Snina - Tabla.ppsx 

Prihláška do MŠ - https://msdukhrdinovsnina.estranky.sk/clanky/tlaciva/ziadost-o-prijatie-do-materskej-skoly/ziadost-o-prijatie-do-materskej-skoly.html

Privítanka na dvere

          PONÚKAME
  • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: starostlivosť o zúbky, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova, podporujeme svoje zdravie,
  • poldennú a celodennú edukáciu pre deti od 2 do 6 rokov, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou,  
  • 1x týždenne pohybové cvičenia v telocvični MŠ, ZŠ
  • detské edukačné programy - práca s počítačom,  práca s interaktívnou tabuľou (v každej triede),

  • výučbu anglického jazyka,

  • dopravný krúžok - "Dopraváčik",
  • náboženskú výchovu – „Bližšie k Bohu“,
  • predplaveckú prípravu,
  • návštevy jazdeckého klubu,
  • aktivity podporujúce zdravie detí ( vychádzky pod les, prírody)       

 

 

 

deti-nase.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ma007.gifterská     ŠKOLA

               DUKELSKÝCH   hrdinov                                                                           

 

Fotoalbum

Školský rok 2020/2021

Datum: 7. 9. 2020
Fotografií: 86
Zložiek: 2

Školský rok 2019/2020

Datum: 1. 9. 2019
Fotografií: 812
Zložiek: 42

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 687
Zložiek: 35

Školský rok 2017/2018

Datum: 24. 9. 2017
Fotografií: 624
Zložiek: 28

Školský rok 2016/2017

Datum: 16. 9. 2016
Fotografií: 512
Zložiek: 37

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 79
Zložiek: 7