Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola Duk. hrdinov Snina oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy

od 02.05.2023 do 26.05.2023

 

  Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti – prihlášky zákonného zástupcu,  spravidla od dvoch do šiestich rokov veku dieťaťa. Prihláška sa nachádza na našej web stránke www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk v záložke „TLAČIVÁ“.
 • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.
 • Riaditeľka MŠ Duk. hrdinov Snina vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia do 30.06.2023.
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa aj na adaptačný pobyt.

PODMIENKY PRIJATIA:

 • prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5. vek života k 31.08.2023, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /v zmysle zákona/,
 •  ďalšie voľné miesta obsadíme postupne deťmi, ktorých rodičia riadne vyplnili a podali prihlášku do MŠ do naplnenia kapacity materskej školy.

  PRIJÍMACÍ POSTUP:

 • vyplnenie prihlášky, ktorú si stiahnete na našej web stránke www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk,
 • žiadosť musí byť podpísaná  obidvoma zákonnými zástupcami,
 • potvrdenie prihlášky všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
 • vyplnenú prihlášku môžete doručiť mailom, poštou, osobne do MŠ Duk. hrdinov Snina najneskôr do 31.05.2023,
 • prevzatie rozhodnutia o prijatí dieťaťa obdržia zákonní zástupcovia v elektronickej schránke / ak je aktivovaná / , alebo si ich zákonní zástupcovia môžu vyzdvihnúť osobne v MŠ do 30.06.2023.

 

   PONÚKAME:

 • predprimárne vzdelávanie v 3 triedach na základe školského vzdelávacieho programu „Šťastné dieťa“,
 • výchovu k zdravému životnému štýlu,
 • pobyt v peknom prostredí, výlety,  rôzne akcie poriadané v spolupráci s rodičmi so základnou školou, s organizáciami , ktoré pôsobia v meste mesta,
 • záujmové aktivity a krúžky: anglický, dopravný, náboženstvo / podľa záujmu zákonných zástupcov/.

 

 

Vážení rodičia, 

‼️Zahlasujte prosím za našu materskú školu a poproste známych, rodinu‼️

Od 20.4. začína na webstránke www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31.5.2023. Hlasovať je možné každý deň, z akéhokoľvek mobilného čísla.

 

 

Vážení rodičia predškolákov. 

Oznamujeme Vám, že od 01.04.2023 do 30.04.2023 bude prebiehať zápis do základných škôl na školský rok 2023/2024. Konkrétne miesto a konkrétny čas konania zápisu v konkrétnej základnej škole určí štatutár, sledujte stránky základných škôl.

OZNAM

 

Milí rodičia,

obraciame sa na Vás s prosbou, že aj tento rok je možné venovať 2% dane do nášho občianskeho združenia. Darované 2 %  z roku 2022 by sme využili na nákup nových  hracích prvkov na školský dvor. Tlačivá si nájdete na našej webovej stránke v rubrike

"2 % dane TLAČIVÁ".

Ďakujeme.

 

Oznam pre rodičov ohľadom stravy a školného

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 172/2022 mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina budú s účinnosťou od 01.01.2023 upravené poplatky v materskej škole.

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:· - v mesiacoch september - jún v sume 12 € mesačne na jedno dieťa, - v mesiacoch júl - august 20 € mesačne na jedno dieťa.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni: Výška príspevku, ktoré uhrádza zákonný zástupca: desiata - 0,45 €, obed - 1,10 €, olovrant - 0,35 , vecná réžia - 0,05€ , Spolu - 1,95 € na deň

     

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že materská škola Duk. hrdinov bude počas vianočných prázdnin: 

-od 26.12.2022 do 30.12.2022 zatvorená, otvorená bude MŠ Budovateľská Snina.

-od 02.01.2023 do 05.01.2023 bude MŠ Duk. hrdinov otvorená.

Rodičia, ktorí potrebujú MŠ nech nahlásia triednym učiteľkám do 10.12.2022.

 

                  Vážení rodičia!!!

          Oznamujeme Vám, že Z Á P I S

detí do materskej školy  do materskej školy na školský rok 2022/2023  bude prebiehať od   01.mája do 31. mája. V našej  MŠ si môžete vyzdvihnúť "Žiadosť na predprimárne  vzdelávanie", zároveň  Vám budú podané  bližšie informácie ohľadom  zápisu Vášho dieťaťa. 

Žiadosť si môžete stiahnúť aj na našej internetovej stránke v  záložke TLAČIVÁ. 

 Podmienky prijatia , ktoré sú rozhodujúce pri zápise dieťa sú:

1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

3.deti od dvoch rokov.                                              

 Priestory, školský dvor si môžete pozrieť TU:

 Materská_škola_Dukelských_hrdinov_Snina_-__Tabla .pptx

 

Fotoalbum

Ponuka fotenia

Datum: 5. 4. 2023
Fotografií: 3
Zložiek: 0

Školský rok 2022/2023

Datum: 13. 9. 2022
Fotografií: 1387
Zložiek: 34

Školský rok 2021/2022

Datum: 13. 9. 2021
Fotografií: 1339
Zložiek: 44

Inšpirácie a výzoba

Datum: 30. 10. 2020
Fotografií: 16
Zložiek: 0

Školský rok 2020/2021

Datum: 7. 9. 2020
Fotografií: 705
Zložiek: 27

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 88
Zložiek: 7
 

Fotografie