Choď na obsah Choď na menu
 


 

Oznam

 

Na   základe   rozhodnutia  ministra  školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu ochrany pred šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 bude materská škola v čase od 30.03.2020 do odvolania  zatvorená.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla -31. mája 2020, s tým, že podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou na maila MŠ. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Toto je potrebné poslať do 30.06.2020!

Prihlášku si môžete stiahnuť na našej webovej stránke v menu "Tlačivá"             

   

 

 

Vážení rodičia.

Dávame Vám do pozornosti informácie zo Sociálnej poisťovne ohľadom OČR.

https://www.socpoist.sk/aktuality-pozor--rodicia-na-ocr-musia-poslat-socialnej-poistovni-cestne-vyhlasenie-/48411s68417c?fbclid=IwAR2jyFqUdHreI_VmEqIJ--Cn80FKZ9KZksHtWyvJmiBNbpP4064YT6UCt3o

 

 

Vážení rodičia. 

Keďže je situácia taká aká je, určite ste už vyčerpali všetky nápady a návody. V okienku pre deti máte niekoľko linkov, ako by ste mohli svoje deti zamestnať. Držme si palce, aby sme sa mohli čo najskôr vrátiť do materskej školy.

 

 

Vážení rodičia,

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka  na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 bude materská škola na Ul. Dukelských hrdinov Snina v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane zatvorená. 

 

                                             Ďakujeme za porozumenie.

 

Vážení rodičia, mesto Snina dňa 10.3.2020 vydalo toto nariadenie.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") mesto Snina prijalo nasledovné opatrenia:

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020  

 •  Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych, športových podujatí a akýchkoľvek zhromaždení s počtom účastníkov väčším ako 10.
 •  S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie, kurzy a študijné pobyty žiakov a študentov na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 •  Mesto vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí do 3. rokov veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí.
 •  Zrušenie všetkých podujatí v Mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku v Snine.
 •  Pozastavenie činnosti v denných centrách pre seniorov a zákaz návštev v zariadeni pre seniorov DPS Snina.
 •  Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže v tomto týždni alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.
 •  Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená hygiena a dezinfekcia povrchov.
 •  Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatí nezúčastňovali.
 •  Neodporúčame používanie verejných a hromadných dopravných prostriedkov.
 •  Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Mestskom úrade v Snine, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 •  Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
 •  V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234 alebo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823.

 

                                          Ing. Daniela Galandová

                                                 primátorka mesta

 

Dátum vloženia: 10. 3. 2020 11:08
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 3. 2020 15:03

Autor: Mgr. Michaela Šalachová

Vážení rodičia.

Naša materská škola sa zapojila do projektu "Gesto pre mesto" , kde je potrebné hlasovanie.

Náš projekt má názov " Chceme dýchať čistý vzduch", kde je potrebné hlasovanie. Prosíme Vás hlasujete, aby sme získali čo najväčší počet hlasov. Netreba nikde chodiť, iba zahlasovať za počítačom.

Za každý hlas vopred ďakujeme.

Tu je link: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/humenne/7364?fbclid=IwAR2ofvlJtBOh6Z446YWwC-j4UI-9Sb2MYlUjBAUY-MolwSgPLtCwTelxdiY

 

 

den_ucite--ov_fb.jpg

  

Vážení rodičia, 

dostali sme od fotografa ponuku na fotenie. Rodičia, ktorí majú záujem, nech nahlásia triednym učiteľkám. Fotografie nájdete na našej webovej stránke pod zložkou fotky na fotenie.

Vážení rodičia!

Začalo obdobie fašiangov, a fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým jedlom a oslavami konca zimy. Je to istým spôsobom vítanie prírody, ktorá sa na jar prebúdza zo zimného spánku a ožíva. Aj u nás v  našej materskej škole v mesiaci  február uskutočníme karneval, ktorý sa  bude konať vo štvrtok  13.02.2020 v dopoludňajších hodinách.

Ak ešte nemáte karnevalovú masku, môžete si ju vypožičať v našej materskej škole. 

 

Vážení rodičia,

naša materská škola bola zaradená hodnotiacou komisiou medzi 3 najlepšie v regióne. Od 20. januára 2020 do 16. februára 2020 bude v predajni Tesco prebiehať hlasovanie za náš projekt pod názvom " Pocitový chodník". 

Podmienkou je urobiť nejaký nákup, za ktorý dostanete žetón, a ten hodíte do panela nášho projektu.

Týmto Vás chceme poprosiť, aby ste nás podporili a nahádzali nám čo najviac žetónov. Za každý žetón vopred ďakujeme.

 

Vážení rodičia,

v dňoch od 23.12.2019 do 07.01.2020 je naša materská škola počas zimných prázdnin zatvorená.

Náhradné materské školy sú:

- od 27.12.2019 - 31.12.2019 -

Kukučínova

- od 02.01.2020 - 07.01.2020 -

MŠ Palárikova

Materská škola Dukelských hrdinov v Snine bude  otvorená od 08.01.2019 t.j. streda.

 

Kolektív materskej školy Vám praje  krásne a spokojné Vianoce a šťastný nový rok 2020.

 

 

 

 

Vážení rodičia. 

Dňa 05.11.2019 t.j. utorok, bude prerušená distribúcia elektrickej energie v našej materskej škole, preto z toho dôvodu bude materská škola zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA,

 

chceme Vás informovať o krúžkovej činnosti. 

 

Zákonný zástupcovia, ktorí máte záujem

 

o krúžkovú činnosť, je potrebné vyplniť

 

prihlášku a dať p. učiteľke.

 

 

Anglický jazyk                    16 €/ rok

 

Náboženstvo                        7 €/rok

 

Dopraváčik                           8 €/ rok

 

Ďakujeme.

 

 

 

 

deti-nase.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, 

podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu  neoprávneného nakladania a prípadného zneužitia osobných údajov  Vašich detí,  menný zoznam nebude vyvesený na dverách, ale v šatniach. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do tried v pondelok t.j. 02.09.2019 do 8.00 hod. Ďakujeme.

Už sa na Vás tešíme . 

 

 

Vážení rodičia, 

od 09.09.2019 Materská škola Kukučínova v Snine bude poskytovať diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

 

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

 

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

 

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku).

 

 

Bližšie informácie Vám podá riaditeľka MŠ.

 

 

Zápisný_lístok_prihláška_pre_osobitné_stravovanie.pdf

 

 

 

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že materská škola na Ul. Dukelských hrdinov Snina je od 01.07.2019 do 28.07.2019 otvorená.

Od 29.07.2019 do 25.08.2019 bude zatvorená. V tomto čase je zabezpečená prevádzka náhradnej MŠ Perečínska Snina.

V dňoch od 26.8.2019  bude MŠ Dukelských hrdinov otvorená.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 je 2. septembra 2019.

 

   Ma007.gifterská     ŠKOLA

               DUKELSKÝCH   hrdinov                                                                           

          

oznamuje, že  v dňoch  od 30.apríla  do 30 mája  bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020. Prihlášky do materskej školy  si môžete vyzdvihnúť každý deň od 6.30hod. do 16.00hod., alebo stiahnuť na našej internetovej stránke www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk.

Podmienky prijatia:

1. Dovŕšenie 2 rokov veku dieťaťa.

2.Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.

3. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým  začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

4. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do  15.09.2019                                                     

 PONÚKAME:                 

 • výučbu anglického jazyka
 • dopravný krúžok - "Dopraváčik"
 • náboženskú výchovu – „Bližšie k Bohu“
 • predplaveckú prípravu
 • návštevy jazdeckého klubu
 • aktivity podporujúce zdravie detí ( vychádzky pod les, prírody)       

 

OZNAM!!!

            

Vážení rodičia, plaváreň začína

 

 

- od 02.04.2019 – 05.04.2019  

 

 

- od 09.04.2019 – 12.04.2019

 

 

Prosíme rodičov, aby deti doviedli do škôlky  do 7.50 hod. 

 

Odchod autobusu je 8.20 hod. a v plavárni  sme od 9.00 hod. do 10.00 hod.

 

Chlapci nech majú v ruksaku mikroténový sáčok, plavky a uterák.

 

Dievčatá nech majú v ruksaku mikroténový sáčok, plavky, uterák a kúpaciu čiapku.

 

 

 

 

"NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!“

 VYHLÁSENIE SÚŤAŽE PRE ŠKOLY NA ÚZEMÍ MESTA SNINA 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky na odpad

 

 

Cieľom súťaže je aktívne sa podieľať na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia. Poznať druhy odpadu, spôsob ich recyklácie a osvojiť si zručnosť správneho separovania do zberných nádob.

 

 Druh triedeného odpadu:

 

1. Vrchnáky z PET fliaš.

2. Hliník (napr. vrchnáky z jogurtov, termixov, smotany, stanioly z čokolád a pod.).

3. Použité jednočlánkové batérie (napr. tužkové, gombíkové a pod.).

Termín ukončenia súťaže: do 17. 05. 2019

Vyhodnotenie súťaže: 31. máj - Námestie centrum v Snine pri príležitosti Dňa detí

V I. kategórii: 5 detí z každej zapojenej MŠ, ktoré vytriedili a nazbierali najviac odpadu, sa môže tešiť na:

1. miesto: Exkurzia - Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.

2. miesto: Exkurzia - Mini ZOO v Snine.

3. miesto: Opekačka - rekreačná oblasť Sninské rybníky.

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 22.02.2019 bude v našej materskej škole, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená prevádzka   z dôvodu účasti zamestnancov školskej kuchyne na seminári.

 

Súvisiaci obrázok

Vážení rodičia,       

 

dňa 14. februára 2019, t.j. štvrtok sa v dopoludňajších hodinách v našej materskej škole uskutoční 

"KARNEVAL".

Deti, ktoré nemajú karnevalovú masku, nech nahlásia triednym učiteľkám, v škôlke požičiame.

Tešíme sa na zábavu.

 

Vážení rodičia,

v dňoch od 27.12.2018 do 31.12.2018 je naša materská škola otvorená.

Od 2.1.2019 do 7.1.2019 je otvorená materská škola československej armády.

Materská škola Dukelských hrdinov v Snine bude  otvorená od 08.01.2019 t.j. utorok.

Prajeme Vám krásne a spokojné Vianoce a šťastný nový rok 2019.

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na našej stránke máme ponuku fotenia. Prosím ktorý máte záujem nahláste triednym učiteľkám:

- ponuka 1- fotenie s medveďom

- ponuka 2 - fotenie zimná krajina.

CENA KOMPLETU 11 € prekvapenie – darček pre každé odfotené dieťa / podľa aktuálnej ponuky / je možné zakúpiť aj jednotlivé fotografie, formát A4 cena 5,- €, formát A5 cena 3,50 € pri zakúpení akýchkoľvek dvoch fotografií z kompletu - ďalší 1ks foto A5 zadarmo / akcia 2+1 / pri s
 

Fotoalbum

Fotky na fotenie

Datum: 19. 2. 2020
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Školský rok 2019/2020

Datum: 1. 9. 2019
Fotografií: 1205
Zložiek: 40

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 687
Zložiek: 35

Školský rok 2017/2018

Datum: 24. 9. 2017
Fotografií: 761
Zložiek: 28

Školský rok 2016/2017

Datum: 16. 9. 2016
Fotografií: 526
Zložiek: 37

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 40
Zložiek: 4