Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin.

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude nasledovná:

 • od 6. júla do 31. júla 2020 je MŠ Dukelských hrdinov Snina mimo prevádzky.

              Náhradná MŠ je na Ul. Kukučínovej Snina.

 • od  3. augusta do 31. augusta 2020 je MŠ Dukelských hrdinov Snina v prevádzke.

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám,  že od 15.6.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 05. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 09. 06. 2020 dochádza  k úprave niektorých opatreníktoré aplikujeme v praxi našej materskej školy:

 rušia sa limity počtov detí v triedach,

- predlžuje sa prevádzka materskej školy od 6:30 – 16:00 hod.,

- ruší sa povinné ranné meranie teploty – bude sa vykonávať iba náhodne,

- ruší sa podpisovanie tlačiva „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre        materskú školu“,

- ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií – tie sa budú riadiť aktuálnymi    opatreniami ÚVZ SR,

- zrušený je 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy – odporúča sa však     minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy, 

- zrušené je organizovanie osôb pred materskou školou, 

- pridáva sa podmienka zverejnenia oznamu na vchodových dverách MŠ za akých podmienok dieťa    nemôže nastúpiť do materskej školy.

 

Dôležité pokyny ostávajú naďalej:

- pred vstupom do budovy používame dezinfekčný prostriedok na ruky,

do MŠ vstupujeme len s rúškom alebo prekrytím tváre, 

- v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško, počas pobytu v MŠ  ho nosiť nemusia,

- prosíme zákonných zástupcov, aby nedávali deťom z domu  žiadne hračky,

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať  známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla  strata  chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej  školy,

- rovnako, ak po rannom filtri vykazuje dieťa príznaky choroby v podozrení na   COVID – 19  je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú povinný bezodkladne  prísť pre dieťa,

- o podozrení na nákazu COVID-  19  materská škola informuje príslušný RÚVZ tak,  ako je to  v prípade iných  infekčných ochorení, 

- v prípade zníženého počtu detí v triedach  materskej  školy, sa budú  triedy  z organizačných  dôvodov zlučovať.

 

 

Vážení rodičia!

 Na základe uznesenia Vlády SR a Ministerstva školstva je umožnené spustiť prevádzku materskej školy od 01.06.2020. MŠ Dukelských hrdinov Snina po dohode so zriaďovateľom obnoví vzdelávanie našich  detí.

V nasledujúcom období je potrebné dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Pre rodičov a deti, ktoré spĺňajú prednostné kritériá na umiestnenie dieťaťa do materskej školy, sme pripravili základné organizačné pokyny

Pokyny-a-upravujúce-podmienky.pdf  - Prosím o dôkladne preštudovanie.

 

 

Vážení rodičia!

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Snine nás poprosila o zverejnenie oznamu na zápis detí : https://zussnina.edupage.org/

 

 

Vážení rodičia,

skôr než prídete k nám zapísať Vaše deti, pozrite si čo ponúkame a prezentáciu priestorov našej materskej školy - Materská škola Dukelských hrdinov Snina - Tabla.ppsx 

Prihláška do MŠ - https://msdukhrdinovsnina.estranky.sk/clanky/tlaciva/ziadost-o-prijatie-do-materskej-skoly/ziadost-o-prijatie-do-materskej-skoly.html

Privítanka na dvere

          PONÚKAME
 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: starostlivosť o zúbky, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova, podporujeme svoje zdravie,
 • poldennú a celodennú edukáciu pre deti od 2 do 6 rokov, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou,  
 • 1x týždenne pohybové cvičenia v telocvični MŠ, ZŠ
 • detské edukačné programy - práca s počítačom,  práca s interaktívnou tabuľou (v každej triede),

 • výučbu anglického jazyka,

 • dopravný krúžok - "Dopraváčik",
 • náboženskú výchovu – „Bližšie k Bohu“,
 • predplaveckú prípravu,
 • návštevy jazdeckého klubu,
 • aktivity podporujúce zdravie detí ( vychádzky pod les, prírody)       

 

 

 

deti-nase.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, 

podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu  neoprávneného nakladania a prípadného zneužitia osobných údajov  Vašich detí,  menný zoznam nebude vyvesený na dverách, ale v šatniach. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do tried v pondelok t.j. 02.09.2019 do 8.00 hod. Ďakujeme.

Už sa na Vás tešíme . 

 

 

Vážení rodičia, 

od 09.09.2019 Materská škola Kukučínova v Snine bude poskytovať diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

 

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

 

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

 

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku).

 

 

Bližšie informácie Vám podá riaditeľka MŠ.

 

 

Zápisný_lístok_prihláška_pre_osobitné_stravovanie.pdf

 

 

 

 

 

 

   Ma007.gifterská     ŠKOLA

               DUKELSKÝCH   hrdinov                                                                           

          

oznamuje, že  v dňoch  od 30.apríla  do 30 mája  bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020. Prihlášky do materskej školy  si môžete vyzdvihnúť každý deň od 6.30hod. do 16.00hod., alebo stiahnuť na našej internetovej stránke www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk.

 

Fotoalbum

Školský rok 2019/2020

Datum: 1. 9. 2019
Fotografií: 812
Zložiek: 42

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 687
Zložiek: 35

Školský rok 2017/2018

Datum: 24. 9. 2017
Fotografií: 624
Zložiek: 28

Školský rok 2016/2017

Datum: 16. 9. 2016
Fotografií: 512
Zložiek: 37

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 77
Zložiek: 7