Choď na obsah Choď na menu
 


 

 
Vážení rodičia,
ktorí máte záujem o fotenie, pozriete si v menu - PONUKA  FOTENIA, kde si vyberiete fotografie. Fotiť sa z hygienických dôvodov budú deti každé v svojom oblečení a to 10.12.2020. Bližšie informácie u triednych učiteliek. ĎAKUJEME
 
 
 
 
oznam.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA!  

Oznamujeme Vám, že na základe novej vyhlášky ÚVZ SR platnej  od  30.10.2020, platí že ak:

- rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č.15,

- ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy,

- ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. 

Rodičom vtedy odporúčame  nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní.

Pri prvom nástupe Vášho dieťaťa do materskej školy od  08. 11. 2020 je

potrebné podpísať aktualizované  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf

Môžete si ho vytlačiť a vypísať doma alebo pripravené tlačivo vypísať v šatni a odovzdať

triednej učiteľke. 

 

Ďakujeme za pochopenie a prosíme o dodržiavanie usmernení. Budeme sa snažiť

informovať Vás včas o aktuálnej situácii. 

Usmernenia TU:

ciastka_11_2020.pdf

ciastka_12_2020.pdf

693_2020.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/17859.pdf nová vyhláška  o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

 

 

            

 JESENNÉ PRÁZDNINY - ZMENA OD 27.10.2020

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 27.10.2020 Vám oznamujeme, že materská škola   v čase jesenných prázdnin (30.10.2020 a 02.11.2020) a (06.11.2020 a 09.11.2020 ) bude v riadnej prevádzke. V stredu a  štvrtok budeme v každej triede zisťovať záujem zákonných zástupcov o MŠ z dôvodu efektívnej organizácie prevádzky materskej školy a školskej jedálne.

Odporúčame preštudovať si priložené usmernenie.

17731 - usmernenie.pdf

 

 

 

OZNAM - JESENNÉ PRÁZDNINY

            Na základe rozhodnutia ministra školstva jesenné prázdniny platia aj pre MŠ (materské školy sa nimi spravidla neriadia, podľa rozhodnutia z 23.10. 2020 sa ale vzťahujú prázdniny na všetky školy, teda aj MŠ).

Dňa 30.10.2020 t.j piatok a 02.11.2020 t.j. pondelok a 06.11.2020 t.j. piatok a 09.11.2020 t.j pondelok bude materská škola zatvorená.

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

 

Od 19. - 23.10.2020 sa v našej materskej škole konali voľby do rady školy za kategóriu rodičia. Novými členmi Rady školy pri Materskej škole, Ul. Dukelských hrdinov č.2078/13, Snina sa s najvyšším počtom hlasom stávajú:

1.      Cenknerová Mária

2. Mgr. Glogovská Marianna

3. Mgr. Vašková Stela

4. Mgr. Chochrun Ján

 

       Nové opatrenia v materských školách platné

od 12. októbra 2020

 

  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)  ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti,
  • odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nosili rúška,
  • deti majú odporúčané nosiť rúška vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy , výnimku  nosenia rúšok majú deti do troch rokov, deti s mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím.
  • materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, v prírode
  • realizácia krúžkovej činnosti pre deti ani, plavecké kurzy či iné sa neumožňuje,
  • pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) má povinné rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno - vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško v priestoroch školy.

 

 

Nové opatrenia ÚVZ SR k noseniu rúšok a

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 

Prosím o preštudovanie:      

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia .pdf

usmernenie_k_RŠ.docx 

 

Vážení rodičia!

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v normálnej forme.

Od 16.9.2020 platia nové usmernenia a pokyny:

- vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby, pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb.  

- zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode a pri odchode dieťaťa z materskej školy  (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

- zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)

- zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej materskej  školy na školský rok 2020/2021. 

- zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy  školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)  písomné vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

- pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR, odporúčajú meranie teploty pri rannom filtre.

- nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. besiedky, hromadné branné cvičenia) sa neodporúča. 

             

 

 Vážení rodičia!

Dňa 02.09.2020 t.j. v stredu začína nový školský rok 2020/2021. Aj keď sa niektorí  po dlhej prestávke tešíme do materskej  školy  musíme dodržiavať prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia  COVID – 19 a dodržiavať opatrenia a odporúčania,  ktoré  platia v čase od 02. 09. 2020 - 14. 09. 2020.

Všetky dôležité informácie budú vyvesené na vchodových dverách  každej skupiny, kde bude napísané,  za akých podmienok bude dieťa do materskej školy prijaté.

Prosím o dôkladne preštudovanie:  Pokyny a podmienky prevádzky MŠ od 02.09.2020.pdf

 

 

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ 

Čo  potrebuje dieťa pri nástupe do  MŠ.pdf

 

 

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám,  že od 15.6.2020 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 05. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 09. 06. 2020 dochádza  k úprave niektorých opatreníktoré aplikujeme v praxi našej materskej školy:

 rušia sa limity počtov detí v triedach,

- predlžuje sa prevádzka materskej školy od 6:30 – 16:00 hod.,

- ruší sa povinné ranné meranie teploty – bude sa vykonávať iba náhodne,

- ruší sa podpisovanie tlačiva „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre        materskú školu“,

- ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií – tie sa budú riadiť aktuálnymi    opatreniami ÚVZ SR,

- zrušený je 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy – odporúča sa však     minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy, 

- zrušené je organizovanie osôb pred materskou školou, 

 

 

Fotoalbum

Inšpirácie a výzoba

Datum: 30. 10. 2020
Fotografií: 16
Zložiek: 0

Školský rok 2020/2021

Datum: 7. 9. 2020
Fotografií: 171
Zložiek: 7

Školský rok 2019/2020

Datum: 1. 9. 2019
Fotografií: 812
Zložiek: 42

Školský rok 2018/2019

Datum: 16. 8. 2018
Fotografií: 687
Zložiek: 35

Školský rok 2017/2018

Datum: 24. 9. 2017
Fotografií: 624
Zložiek: 28

Školský rok 2016/2017

Datum: 16. 9. 2016
Fotografií: 512
Zložiek: 37

Interiér a exteriér našej MŠ

Datum: 29. 12. 2011
Fotografií: 79
Zložiek: 7