Choď na obsah Choď na menu
 


Podmienky dochádzky dieťaťa do MŠ

27. 8. 2021

                    Dochádzka do materskej školy sa riadi týmito pravidlami:

do materskej školy môžu chodiť len zdravé deti,

- rodič ráno osobne odovzdá dieťa učiteľke v triede,

- rodič vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v 

  zdravotnom stave dieťaťa (prípadne aj na psychickú

  nepohodu),

- príchod detí do MŠ je spravidla do 8.00,

- na neskorší ranný príchod upozorní rodič učiteľku deň 

  vopred alebo aktuálne ráno telefonicky,

- rodič si vyzdvihne dieťa z materskej školy do 16.00 hod.,

- učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že

  jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede,

- ak má učiteľka podozrenie, že dieťa je choré, má právo 

  žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom

  stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára,

- ak dieťa počas dňa v materskej škole ochorie, zabezpečí

  učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje

  zákonného zástupcu dieťaťa,

- ak je dieťa neprítomné viac ako 5 dní je rodič povinný

  oznámiť dôvod jeho neprítomnosti a v deň nástupu vyplniť

  potvrdenie o  zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,

- zákonný zástupca má povinnosť okamžite aktualizovať

  osobné  údaje dieťaťa a svoj telefonický kontakt pre prípad

  núdze,

- na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný

  zástupca písomne splnomocniť inú osobu, alebo súrodenca

  staršieho ako 10 rokov,