Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky

1. 9. 2021

               

     

                              Školné

     Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy v zmysle § 28 ods.6,

zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a Všeobecne záväzného nariadenia Dodatok č.2 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina

   -      výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina v sume 10,00€ na každé dieťa.

  Príspevok v MŠ neuhrádza dieťa:

 a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ,

 b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c/ ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac, ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

 Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: SK63 0200 0000 0020 0684 6751, variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2018 ako „0418“), konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

                                       

                               Strava

 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina v znení doplnku č. 4.

  1. Mesto Snina určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky takto:

a) v materskej škole (2 - 6 rokov) v sume 1,50 € z toho:

0,36 € (desiata)

0,85 € (obed)

0,24 € (olovrant)

2. Mesto Snina určuje výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktoré uhrádza:

a)    zákonný zástupca vo výške 0,05 € na jedno hlavné jedlo,

  Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: SK06 0200 0000 0017 8681 0455  variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2016 ako „0416“), konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť do 15.dňa v mesiaci.