Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Materská škola Duk. hrdinov Snina - Poplatky - Poplatky
Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky

1. 10. 2023

               

     

                              Školné

       Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy. 

     Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy v zmysle § 28 ods.6, zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Snina č. 172/2022 v znení doplnku č.1,2, a 3 / úplné znenie/ o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Článok 2 - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:
· počas školského roka v mesiacoch september - jún v sume 15,00 € mesačne na jedno dieťa
· počas školského roka v mesiacoch júl - august 15,00 € mesačne na jedno dieťa.

    Príspevok v MŠ neuhrádza dieťa:

a/ pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada riaditeľa materskej školy   a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok uvedený v odss. 1 tohto článku na základe rozhodnutia riaditeľa školy sa neuhrádza za dieťa:

a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukkázateľným spôsobom,

b/ ktoré nedokázalo dochádzať do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzla materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými  dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomerovú časť určeného príspevku.

 

 Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: SK63 0200 0000 0020 0684 6751, variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2023 ako „0423“), konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

                                       

                               Strava

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 172/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina článok 6 ods. 1 a 2 – príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni: Finančný limit na nákup potravín - 2. finančné pásmo

  1. Mesto Snina určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky takto:

a) v materskej škole (2 - 6 rokov) v sume 1,95 € z toho:

0,45 € (desiata)

1,10 € (obed)

0,35 € (olovrant)

2. Mesto Snina určuje výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktoré uhrádza:

a)    zákonný zástupca vo výške 0,05 € na jedno hlavné jedlo,

 

 

  Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: SK06 0200 0000 0017 8681 0455  variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2016 ako „0416“), konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť do 15.dňa v mesiaci.